สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 15 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 22 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 29 สิงหาคม 2562 80 2 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 12 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 17 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 18 กันยายน 2562 100 4 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 19 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 26 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 9 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 10 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 16 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 17 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ