สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนมไพร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร 13 กันยายน 2562 3 2 รายชื่อ