สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจตุรพักตรพิมาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลดู่น้อย 12 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 21 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 11 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 17 กันยายน 2562 20 7 รายชื่อ