สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชื่นชม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 124 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 16 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 19 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 20 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 115 89 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 15 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 80 2 รายชื่อ