สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 4 กันยายน 2562 100 83 รายชื่อ
2 ศูนย์ ศพก ม.14 ต.นาโพธ์ 12 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
3 ศูนย์.ศพก.เครือข่าย ม.1 ต.หนองแวง 10 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
4 ศูนย์.ศพก.เครือข่าย ม.1 ต.หนองแวง 20 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 19 กันยายน 2562 61 61 รายชื่อ