สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดรัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 4 กันยายน 2562 100 83 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. ศูนย์.ศพก.เครือข่าย ม.1 ต.หนองแวง 10 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
12. ศูนย์ ศพก ม.14 ต.นาโพธ์ 12 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. ศูนย์ ศพก ม.14 ต.นาโพธ์ 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 19 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
16. ศูนย์.ศพก.เครือข่าย ม.1 ต.หนองแวง 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ