สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยางสีสุราช

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 18 กันยายน 2562 28 28 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 19 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 26 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 27 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ