สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาดูน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านโพนทองหมู่ที่1 29 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 20 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 2 กันยายน 2562 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ