สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวาปีปทุม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 18 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 23 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 10 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 20 กันยายน 2562 60 1 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 6 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 19 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 9 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 25 กันยายน 2562 50 11 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 5 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ