สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวาปีปทุม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 18 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 23 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 28 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 29 กันยายน 2562 50 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 30 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 10 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 20 กันยายน 2562 60 1 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 6 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 19 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 9 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 25 กันยายน 2562 50 11 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 5 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 27 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ