สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาเชือก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 60 41 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 24 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ