สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงยืน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
2. เชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 7 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 8 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 9 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 14 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ