สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 29 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 25 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ