สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโกสุมพิสัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 90 72 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 90 55 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 23 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ