สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองมหาสารคาม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 4 4 รายชื่อ
2. องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 8 8 รายชื่อ
3. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 21 19 รายชื่อ
4. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
5. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 24 สิงหาคม 2562 56 56 รายชื่อ
6. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 38 37 รายชื่อ
7. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 65 65 รายชื่อ
8. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
9. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 12 12 รายชื่อ
10. องค์การบริหารงานส่วนตำบลแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 9 9 รายชื่อ
11. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 26 26 รายชื่อ
12. องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 3 3 รายชื่อ
13. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 41 41 รายชื่อ
14. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 31 สิงหาคม 2562 33 33 รายชื่อ