สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองมหาสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 30 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
2 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
3 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 4 4 รายชื่อ
4 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 38 27 รายชื่อ
5 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 65 65 รายชื่อ
6 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 24 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
7 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 41 41 รายชื่อ
8 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 31 สิงหาคม 2562 33 33 รายชื่อ
9 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 80 71 รายชื่อ
10 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 26 26 รายชื่อ
11 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 21 6 รายชื่อ
12 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 24 สิงหาคม 2562 56 52 รายชื่อ
13 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 12 12 รายชื่อ
14 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 53 53 รายชื่อ
15 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
16 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
17 องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 8 8 รายชื่อ
18 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 3 1 รายชื่อ
19 องค์การบริหารงานส่วนตำบลแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 9 9 รายชื่อ