สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ตาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 16 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 17 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 18 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 19 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ