สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัตนวาปี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 25 กันยายน 2562 80 70 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 20 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ 18 กันยายน 2562 65 58 รายชื่อ