สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฝ้าไร่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 20 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 17 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 26 กันยายน 2562 60 22 รายชื่อ