สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสังคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 7 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 14 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 16 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 21 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 28 สิงหาคม 2562 35 62 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 30 สิงหาคม 2562 41 36 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 4 กันยายน 2562 36 36 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 5 กันยายน 2562 47 46 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 11 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 17 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 18 กันยายน 2562 39 39 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 24 กันยายน 2562 56 56 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 25 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ