สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนพิสัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 8 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 9 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 16 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 22 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 23 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 29 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 30 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 5 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 6 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 12 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 13 กันยายน 2562 25 9 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 20 กันยายน 2562 37 37 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 24 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 26 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 27 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ