สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองหนองคาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 26 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ