สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 1 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 สิงหาคม 2562 25 21 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 7 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 9 สิงหาคม 2562 25 24 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 13 สิงหาคม 2562 25 23 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 21 สิงหาคม 2562 50 23 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 23 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 27 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 28 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 10 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 12 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
15. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 17 กันยายน 2562 150 53 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 18 กันยายน 2562 150 8 รายชื่อ
17. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
18. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ