สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเอราวัณ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 200 172 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 250 240 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 280 168 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 320 192 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 320 175 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 320 178 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 320 189 รายชื่อ