สรุปยอดห้องอบรม อำเภอผาขาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 19 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 23 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 24 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 50 9 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 160 1 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอผาขาว 13 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอผาขาว 19 กันยายน 2562 165 122 รายชื่อ