สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 100 76 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 100 97 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ