สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูกระดึง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 20 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 25 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ