สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังสะพุง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดโพธิ์ชัย ตำบลผาน้อย 8 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2. ศาลาวัดป่าสัมมานุสรณ์บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย 21 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3. ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 20 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
4. ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. ศาลาอีสานเขียวบ้านแสงดาว 23 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 19 กันยายน 2562 50 94 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 26 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 50 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 17 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 100 4 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 12 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ