สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังสะพุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12 4 ตุลาคม 2562 80 77 รายชื่อ
2 วัดโพธิ์ชัย ตำบลผาน้อย 8 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
3 ศาลาวัดป่าสัมมานุสรณ์บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย 21 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
4 ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 20 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
5 ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 27 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
6 ศาลาอีสานเขียวบ้านแสงดาว 23 กันยายน 2562 65 62 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 19 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 26 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาอีเลิศ ตำบลวังวัสะพุง 17 ตุลาคม 2562 100 51 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง 10 ตุลาคม 2562 60 38 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 50 5 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 17 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 30 25 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 100 4 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 12 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ