สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าลี่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 120 120 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 120 118 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 120 118 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 90 88 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 107 106 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 110 107 รายชื่อ