สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูเรือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 21 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 26 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 2 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ