สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาแห้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 15 สิงหาคม 2562 130 72 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 4 กันยายน 2562 130 20 รายชื่อ