สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากชม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 60 39 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 100 68 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562 100 76 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2562 100 62 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2562 100 90 รายชื่อ
10. รพ.สต.ห้วยอาลัย 26 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. รพ.สต.ห้วยอาลัย 28 สิงหาคม 2562 100 113 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 150 141 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
14. รพ.สต.ห้วยอาลัย 4 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 150 147 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 18 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 28 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ