สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเลย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 2 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 สิงหาคม 2562 34 34 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 28 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 29 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 2 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 3 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 4 กันยายน 2562 200 128 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 6 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 กันยายน 2562 200 80 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 11 กันยายน 2562 200 89 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 12 กันยายน 2562 200 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 13 กันยายน 2562 200 4 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 16 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 18 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 กันยายน 2562 200 103 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 20 กันยายน 2562 200 145 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 กันยายน 2562 200 179 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 24 กันยายน 2562 200 136 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 25 กันยายน 2562 200 46 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ