สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 6 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 9 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 13 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 16 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 20 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 23 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ