สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกู่แก้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 13 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 14 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 19 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ