สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิบูลย์รักษ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 13 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 23 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 30 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 13 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 20 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ