สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสร้างคอม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ