สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเพ็ญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 4 รายชื่อ