สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำโสม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 31 31 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 32 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 31 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 41 40 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 45 41 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 45 44 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 45 41 รายชื่อ