สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านผือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ