สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านดุง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 150 58 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 3 กันยายน 2562 150 2 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 150 1 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 กันยายน 2562 150 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ