สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังสามหมอ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม บ้านวังสมบูรณ์ ม.4 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าไซ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 98 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ