สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีธาตุ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
8. ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 24 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ