สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชยวาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 23 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 18 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 19 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 20 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ