สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 57 54 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 54 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 54 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 54 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 54 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 52 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 52 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 52 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ