สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสะอาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 1 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 6 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 8 สิงหาคม 2562 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 14 สิงหาคม 2562 150 125 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 15 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 22 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 23 สิงหาคม 2562 200 194 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 12 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
17. หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 200 172 รายชื่อ
18. หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 20 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
19. หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 24 กันยายน 2562 150 46 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ