สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุมภวาปี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม ม. 2 บ.โคกสว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมม.6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ