สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองวัวซอ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 21 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 2 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 4 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 5 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 10 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 11 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 12 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 25 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 14 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 15 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 22 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 23 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
60. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 25 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ