สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดจับ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 6 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 65 58 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 57 46 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 53 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 57 9 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 กันยายน 2562 57 0 รายชื่อ