สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงเก่า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 8 สิงหาคม 2562 80 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 16 สิงหาคม 2562 99 45 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 22 สิงหาคม 2562 99 85 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 28 สิงหาคม 2562 100 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 29 สิงหาคม 2562 99 99 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 18 กันยายน 2562 150 140 รายชื่อ