สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนศิลา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 6 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 12 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 19 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 25 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 26 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 30 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ