สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแฮด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 6 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 17 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 19 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 24 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
5. โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 13 กันยายน 2562 71 58 รายชื่อ