สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองนาคำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 7 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 14 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 21 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 28 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 4 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 10 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ 12 กันยายน 2562 10 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 17 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 24 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 2 ตุลาคม 2562 15 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 9 ตุลาคม 2562 15 0 รายชื่อ